Alle ouders doen mee

Saina heeft een zoon op de basisschool, Shekif. Zij krijgt een brief van de school met een uitnodiging voor een tien- minutengesprek. Maar Saina kan niet lezen. Niet in het Nederlands en niet in haar eigen taal. Zij reageert daarom niet op de brief. Een week later zit de leerkracht tevergeefs op Saina te wachten. Als hij belt krijgt hij geen gehoor. Hij vraagt zich af of de moeder van Shekif wel geïnteresseerd is in de schoolcarrière van haar zoon.

Ouders uit minderheidsgroepen, zoals Saina, zien over het algemeen wel het belang in van een succesvolle schoolcarrière van hun kind, maar weten niet goed hoe ze een optimale rol daarin kunnen spelen. Ze zijn vaak onbekend met handelingen die de schoolcarrière stimuleren (zoals voorlezen) en kennen de verwachtingen van de school niet. Een ontoereikende mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid in het Nederlands maakt het er allemaal niet eenvoudiger op! Hierdoor ontstaat een kloof in de communicatie tussen ouders en school, die een negatieve uitwerking kan hebben op de schoolcarrière van het kind.

Om die kloof te helpen overbruggen kreeg Het Projectbureau (onderdeel CED-Groep) in 2004 de opdracht van de Rotterdamse Dienst Stedelijk Onderwijs (DSO), om een project te ontwikkelen dat de schriftelijke vaardigheden van ouders verbetert én tegelijkertijd hun betrokkenheid bij het onderwijs aan hun kinderen vergroot. Het project dat vervolgens werd gestart heet Alle ouders doen mee.

Alle ouders doen mee is niet het eerste project op het gebied van ouderbetrokkenheid dat in Rotterdam gerealiseerd wordt, maar is wel vernieuwend. Bestaande projecten, die ook taal koppelen aan ouderbetrokkenheid, veronderstellen vaak een bepaalde mate van lees- en schrijfvaardigheid en zijn dus niet geschikt voor ongeletterde ouders. Alle ouders doen mee richt zich juist op die ongeletterde ouders.

Het project bestaat uit de ontwikkeling van een lespakket, waarin ouderbetrokkenheid centraal staat en alfabetiseringsactiviteiten essentieel zijn, en de uitvoering van een pilot. In deze pilot wordt (in de vorm van een cursus) het lespakket uitgeprobeerd en bijgesteld. Ieders expertise wordt op de juiste wijze ingezet: het ontwikkelen van het lespakket ligt in handen van de CED-Groep; de pilot wordt uitgevoerd door het ROC Zadkine.

Meer specifiek heeft het project drie doelen:
1. In het Latijnse schrift alfabetiseren van (functioneel) ongeletterde of anders-gealfabetiseerde ouders van kinderen in het basisonderwijs. (functioneel ongeletterd: onvoldoende leesvaardig om maatschappelijk te kunnen functioneren).
2. Betrokkenheid van deze ouders vergroten bij de school van en het onderwijs aan hun kind.
3. Verbeteren van de (schriftelijke) communicatie van scholen naar de ouders toe. Scholen leren hun informatie en communicatie zo toegankelijk te maken dat deze ook begrijpelijk zijn voor ouders, die niet of nauwelijks kunnen lezen en schrijven.

Het lespakket van Alle ouders doen mee bestaat uit 360 taken, goed voor 900 uur onderwijs. Elke taak heeft betrekking op een onderwerp dat relevant is voor het schoolleven en de schoolcarrière van het kind. Authentieke of semi-authentieke geschreven teksten, bijvoorbeeld een brief over een schoolreisje of een uitnodiging voor een ouderavond, spelen daarin vaak een centrale rol. De ouders leren binnen een betekenisvolle, relevante context de basisprincipes van het lezen en schrijven én raken meer betrokken bij school en onderwijs. Zij leren om de schoolcarrière van hun kind op een goede manier te ondersteunen. Met deze inzet worden zowel hun eigen maatschappelijke kansen als die van hun kinderen vergroot. De taken zijn zo opgezet dat elke deelnemer een succeservaring opdoet, hoe klein ook.

Alle ouders doen mee is bedoeld voor (functioneel) ongeletterde en anders-gealfabetiseerde ouders of verzorgers van kinderen in de groepen 1 t/m 8 van het basisonderwijs, zowel allochtoon als autochtoon.

Alle ouders doen mee werd in het schooljaar 2005-2006 proefingevoerd in Rotterdam. De uitvoering van de cursus liep in Rotterdam tot juli 2007. Na afronding van het project is het materiaal ook beschikbaar gekomen voor gebieden buiten Rotterdam.

 

Partners:
De CED-Groep heeft jarenlange expertise op het gebied van ontwikkeling van materialen van VVE tot BVE. De CED-Groep ontwikkelde de materialen en verzorgde de coördinatie en organisatie van Alle ouders doen mee. ROC Zadkine zorgde voor de uitvoering van de cursus. In een resonansgroep werkte de CED-Groep samen met de Dienst Stedelijk Onderwijs (DSO) van de Gemeente Rotterdam, Stichting Lezen & Schrijven, Stichting De Meeuw en Stichting Samenspel op Maat. De Dienst Stedelijk Onderwijs financieerde het project, met aanvullende financiële ondersteuning van Stichting Lezen & Schrijven.

 

Tekst: CED-Groep

http://www.cedgroep.nl

 

Terug naar Leermiddelen